Jak wpływać na postawy pracownicze?

Postawy pracownicze to cechy osobowościowe i zachowania pracowników w miejscu pracy. Wpływają na jakość pracy, wydajność, motywację, a także kulturę organizacyjną w firmie, dlatego tak ważne jest właściwe nimi zarządzanie. A czy na postawy pracownicze można mieć wpływ?

Postawy pracownicze to ogół przekonań, wartości i preferencji, które wpływają na zachowania pracowników w miejscu pracy. Mają różnorodne źródła, takie jak doświadczenia życiowe, edukacja, kultura organizacyjna, stosunki z przełożonymi i kolegami pracy, a także indywidualne cechy osobowości.

Jak zdefiniować postawy pracownicze?

Warto wymienić kilka z podstawowych postaw pracowniczych, na które Ty, jako manager, możesz mieć realny i bezpośredni wpływ:

 • motywacja – chęć osiągnięcia celów i sukcesu w pracy,
 • zaangażowanie – pozytywne nastawienie do pracy, gotowość do angażowania się w projekty i zadania,
 • lojalność – poczucie przynależności do firmy, gotowość do działania w jej interesie,
 • odpowiedzialność – poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania i ich wykonanie,
 • samodzielność – umiejętność podejmowania decyzji i działania bez ciągłego nadzoru,
 • kreatywność – zdolność do tworzenia nowych rozwiązań i podejścia do zadań,
 • dbałość o jakość – dążenie do osiągania wysokiej jakości w pracy,
 • tolerancja – szanowanie różnorodności w zespole i umiejętność współpracy z różnymi osobami,
 • praca zespołowa – gotowość do współpracy z innymi pracownikami i osiągania celów zespołowych,
 • elastyczność – zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków pracy i potrzeb organizacji,
 • inicjatywa – pracownicy przejawiający inicjatywę są bardziej skłonni do podejmowania działań, które mogą pomóc w osiągnięciu celów firmy,
 • profesjonalizm – wykazywanie profesjonalizmu w swoim zachowaniu i podejściu do pracy – taki osoby są bardziej skłonne do utrzymywania pozytywnych relacji z klientami i współpracownikami,
 • komunikatywność – pracownicy komunikatywni i otwarci na współpracę są bardziej skłonni do nawiązywania pozytywnych relacji w miejscu pracy oraz bieżącego rozwiązywania problemów.

Wszystkie powyższe postawy mogą negatywnie lub pozytywnie wpłynąć na efektywność pracy i sukcesy organizacji, w której pracownik pracuje. Jednocześnie są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju firmy, ponieważ wpływają na sposób pracy i postępowania pracowników, co ma bezpośrednie przełożenie na wyniki przedsiębiorstwa. I jak widzisz, żaden z tych elementów nie dotyczy strefy finansowej. Wszystko odbywa się w zakresie kompetencji miękkich managera, tj. nie tylko szeroko pojęte rozumiane zarządzanie zasobami ludzkimi, a przede wszystkim postawami tych osób.

Jak mieć pozytywny wpływ na postawy pracownicze?

Zdecydowanie umiejętność wpływania na postawy pracownicze znacznie ułatwia proces zarządzania. Przede wszystkim dotyczy rozumienia drugiej strony, bezemocjonalnej i bezstronnej oceny sytuacji oraz poprowadzenia rozmowy w taki sposób, aby osoba czuła się zaopiekowana i spełniona w zakresie swoich potrzeb i oczekiwań.

A żeby mieć wpływ na postawy pracownicze, istnieje kilka podstawowych zasad, których warto trzymać się na co dzień, tj.:

 • dobra komunikacja – jasna i skuteczna komunikacja z pracownikami pozwala zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania oraz wyrazić swoje cele i cele firmy. Dzięki temu buduje się również relacje oparte na zaufaniu i szacunku, które zdecydowanie wpływają na postawy pracowników,
 • motywacja – motywowanie pracowników poprzez pochwały, nagrody i docenienie ich pracy również pomaga w budowaniu pozytywnych postaw. Motywuj pracowników do osiągania celów oraz rozwijania swoich umiejętności i kreatywności,
 • kształtowanie kultury organizacyjnej – stwórz kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu, otwartości i innowacyjności. Promuj wartości, takie jak odpowiedzialność, lojalność i profesjonalizm oraz inspiruj pracowników do postępowania w sposób zgodny z tymi wartościami,
 • szkolenia i rozwój – inwestuj w szkolenia i rozwój pracowników. Szkolenia pomagają pracownikom w rozwijaniu swoich umiejętności i wiedzy, co przekłada się na zwiększenie ich zaangażowania w pracę,
 • jasne cele i zadania – warto, żeby pracownicy wiedzieli, czego oczekuje się w ich pracy i jakie cele mają osiągnąć.

Wpływanie na postawy pracowników jest niezwykle ważne w kontekście sukcesu organizacji. Dobra komunikacja, motywacja, kształtowanie kultury organizacyjnej, szkolenia i rozwój oraz jasne cele i zadania, są stosunkowo prostymi sposobami pozwalającymi na wpływanie na postawy pracowników i budowanie pozytywnych relacji z zespołem.

Przykładem wpływu na postawy pracownicze może być firma, która stawia na kształtowanie pozytywnej kultury organizacyjnej. Managerowie w organizacji zdecydowali się na wprowadzenie regularnych spotkań z pracownikami, w których czasie poruszają różne tematy, takie jak cele i strategia firmy, postawy i wartości przedsiębiorstwa, bieżące problemy i sukcesy. Podczas takich spotkań firma może również promować otwartość i zaangażowanie pracowników, zachęcając ich do dzielenia się pomysłami i sugestiami dotyczącymi procesów biznesowych i organizacyjnych. Z drugiej strony managerowie mogą wtedy wyrażać swoje uznanie i docenienie za dobre wyniki, inicjatywy i zaangażowanie pracowników.

W ten sposób managerowie mają realny wpływ na postawy kadry, ponieważ budują zaufanie, szacunek, pozytywne relacje oraz skuteczny proces współpracy, co w efekcie prowadzi do zwiększenia zaangażowania pracowników, ich zadowolenia z pracy oraz lepszych wyników całej organizacji. Takie przedsiębiorstwo może być również bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników i klientów, co przyczynia się do poprawy jej wizerunku na rynku pracy oraz zwiększa przewagę konkurencyjną w branży.

Jeżeli chcesz mieć wpływ na postawy pracownicze, zachęcam do kontaktu. Wypełnij poniższy formularz, a w treści wypisz, jakie są Twoje aktualne potrzeby i oczekiwania względem szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich oraz zarządzania postawami pracowniczymi.

Jak skutecznie kontrolować pracowników? Trudne negocjacje, łatwy proces

Zachęcam
do kontaktu